Showing Your Alpaca on an Obstacle Course

As part of the Alpaca 4-H Project one of the classes of competition is the Obstacle Course.  This competition is a way to train the handler and alpaca how to handle various obstacles that are a part of our daily lives on a farm, at shows or fairs.  Many alpacas are used in parades and festivals in their native countries of Peru, Chile, and Bolivia in South America. By training an alpaca how to do these obstacles, they are not afraid and tend not to spook when in these types of environments. It also makes handling the alpaca on a daily basis easier for herd health maintenance and when transporting for various reasons.

Change of Pace: At this obstacle you must bring your alpaca to a complete stop at the first cone.  Then with the handler “running” you are coaxing the alpaca to change its gait to a faster pace than a walk.  You then come to a complete stop at the second cone.  

Backing Up:  At this obstacle the handler leads his/her alpaca through a walkway (either poles or hay bales) and then proceeds to back the alpaca up the length of the walkway.  This is successfully done without the alpaca jumping or stepping out of the area.  It is done without using force to the alpaca.   

Tire:  The tire obstacle is to try and get either the 2 front or 2 back feet into the center of the tire.  This is challenging, as the alpaca does not like to step into small areas. 

Weaving:  This obstacle is set up with 3 cones.  The handler is asked to weave the alpaca through the set of cones.  The goal is to do the obstacle without the alpaca knocking over any of the cones or touching them.  With the Intermediate and Senior level handlers, they have to complete a figure 8 with their alpaca. 

Showing Teeth:  To show the alpaca’s teeth, you come to a stop and place your arm around the back of the alpaca’s neck.  With the same hand you calmly place your pointer and middle fingers against the lips of the alpaca.  You then carefully lift the upper lip to expose the bottom teeth.  This is important to learn, as you need to check their teeth regularly for bite problems and you may also have to give the alpaca medication orally. 

 Picking up a Foot:  This obstacle is done so that the handler is familiar with how to properly pick up an alpaca’s foot.  You begin by bringing your alpaca to a complete stop and then run a hand down the proper leg you were asked to pick up (either front or back).  You then speak “Foot” to the alpaca while lifting and bending the foot. To do this successfully, your alpaca should be comfortable with you touching any of its legs.  This is called “desensitizing”. Sometimes this obstacle could be done while you have your alpaca on an unnatural footing – such as a tarp or blanket. 

Jump:  This obstacle is to teach the alpaca that sometimes they may need to jump to get around something in their path.  At the jump obstacle the handler leads the alpaca up to the jump and the handler proceeds to jump the jump.  The alpaca should follow.  This obstacle is successful if the alpaca does not knock the pole down. 

Turn Around:  The turn around obstacle is a flexible pipe that makes a circle.  The object is to bring the alpaca and handler into the circle and to get the alpaca to completely turn around while staying in the circle.  The proper way to achieve this is to turn into the alpaca to make them turn instead of pulling away from them.  When the turn is complete the handler and alpaca remain in the circle for a count of 10. 

Gate:  The handler must lead the alpaca up to the gate and while holding the lead the handler must unlatch the gate and walk the alpaca through the gate and then resecure the gate.  This obstacle is important so that the alpaca is not afraid of being led through any gates/fences. 

Bridge:  At the bridge obstacle, the handler must get the alpaca to step up on the bridge and walk completely across without stepping off the bridge.  This obstacle helps train the alpaca to walk up ramps for trailers, and other forms of walkways that are not natural for them.

Advertisements

6 Responses to “Showing Your Alpaca on an Obstacle Course”

 1. corinna Says:

  Hi we are working with alpaca for 4-h. They attempt to go over the jump but end up knocking it down. At fair the jumps are barely on the pegs. How can we help train them to clear the jump better?? any advice will be helpful. Thanks Corinna

  • Jeff & Cindy Says:

   Hi Corinna,
   I have had this same problem. I have tried having someone hold the pole and another person jump the alpaca. This way the alpaca has to go over the pole because it wont fall. I also have a male who if I run him up to the jump he will nock it down but if I walk him up he will jump it with no problem. You may want to try these ideas and see if they work with your alpaca.
   Good Luck, Erika

 2. Becky Says:

  I have a 4H club and we want to do an obstacle course with alpacas, is there a 4h publication or manual that we can order and what is the number?
  Thanks
  Becky

 3. Erin Says:

  I have a 2 year old alpaca and a 6 month old cria and they both jump over fairly high obstacles with ease and it was very easy to teach them both, they also walk up ramps and stairs! And I trained them myself and I am only 13! I believe the reason they do these things for me is because I am very patient with them and they trust me. Although I tried to teach one of my other alpacas to jump but he would only step over the obstacles where as the others seemed to have a natural thing for jumping.

 4. Harry Says:

  I have a paca and it can do all the things asked need halp ask me

 5. art Says:

  15 zasad pisa­nia arty­ku­łów, które zasoby ludzkie prze­czy­tają
  spośród zapar­tym tchem i opo­wie­dzą o nich
  swoim znajomym. Pisanie arty­ku­łów, nie jest
  trudne gdyby znasz reguły zaś zasady, któ­rymi kie­rują
  się pro­fesjon­al­iści. Jeśli wiesz natychmiast dokład­nie,
  co chcesz prze­ka­zać swoim klien­tom natomiast jakich środ­ków do tego
  uży­jesz – dobrze jest poużywać sobie ich zgod­nie
  z naszymi „zło­tymi regu­łami” Nies­taran­ność azaliż nieu­dol­ność styl­isty­czna, gra­maty­czna ewentualnie kom­pozy­cyjna potra­fią zni­weczyć efekt naj­le­piej
  zapla­no­wa­nej kam­panii. Jak tworzyć dzieło arty­kuł?
  Oto kilka przy­dat­nych zasad. Zawsze możesz zle­cić to nam
  – tutaj. Sfor­mułuj tezę arty­kułu, którą da się wyra­zić w
  dwóch do pię­ciu zdań. Czytel­nik nie musi jej nawet znać,
  jednakowoż będzie kobieta dro­gowskazem zaś mapą,
  ze względu któ­rej inskrypcja będzie wiecznie na materia a nie roz­pły­nie się w pobocz­nych dopi­skach, które nagle przyjdą Ci do głowy.
  Te zacho­waj na inną oka­zję zaś inne artykuły.
  Sto­suj aka­pity. Nadawaj im śród­ty­tuły, seg­reguj myśli zaś wątki w rozsąd­nie wyo­dręb­nione działy.
  Daruj sobie długi zaś maje­sta­tyczny wstęp.
  Jest nie­po­trzebny. Tekst reklam­owy powi­nien zaczy­nać się od chwili kon­kre­tów,
  natomiast naj­le­piej, zaw­ierać je również w środku natomiast nimi się kończyć.
  Prezen­tuj fakty w tabe­lach a wykre­sach.
  Jeśli masz taką możli­wość, sta­ty­styki i dane pro­cen­towe przed­staw­iaj
  w atrak­cyjnej gra­ficz­nie for­mie, rezygnu­jąc z zasypy­wa­nia licz­bami samego tek­stu.
  Oczy­wiś­cie, dzi­ałaj spośród umiarem. Zrezygnuj spośród zaskaku­jącej puenty.
  Również spośród tej druz­goczącej, zmieni­a­jącej albo nada­jącej istota arty­ku­łowi —
  co będzie, gdy tuz nie doczyta tek­stu do końca?
  Dobrze napi­sany nadruk powi­nien znajdować się kongruentny nie tylko
  na końcu. Pisz dynam­icznie: ● uży­waj czasu ter­aźniejszego, jest
  naj­le­piej przyswa­jany. ● kierunek czynna jest lep­sza aniżeli bierna, ● nie pisz,
  czym coś nie jest; lep­iej jest napi­sać, czym coś jest; twier­dze­nia pozy­ty­wne
  oraz wręcz są naj­bar­dziej zrozu­mi­ałe tudzież sug­esty­wne.
  ● wys­trze­gaj się zaw­iłej, facho­wej ter­mi­nologii; jak musisz jej użyć, umiesz­czaj czy­telne wyja­śnie­nia każ­dego skom­p­likowanego poję­cia niedaleko tek­stu np.
  w ramce ● uni­kaj napus­zonego języka natomiast obcych
  zwro­tów; słowo obiekt handlowy być może zastą­pić mar­ket, a koszy­kówka
  bas­ket. ● wbrew pozo­rom, bar­dzo nie­wiele rze­czy
  trzeba tworzyć dzieło spośród wiel­kiej litery: ale wręcz początki zdań natomiast nazwy wła­sne; warto stąd uni­kać bicia pokło­nów Wartoś­ciom, Klien­tom i innej \”Mistyce\”.
  ● rela­cje pisane winny istnieć w trze­ciej oso­bie;
  nar­ra­tor w więk­szości wypad­ków jest nie­wi­doczny, tudzież pisarz nieeksponowany.
  Bądź bły­sko­tliwy. To, co zostało napi­sane bez wysiłku, czyta się bez przy­jem­ności:
  ● zaska­kuj czytel­nika niecodzi­en­nym pode­jś­ciem do tem­atu, ● począ­tek tek­stu musi wywal­czyć
  w czytel­niku wolę przeczy­ta­nia całej reszty; pra­cuj bar­dzo, bar­dzo dużo
  ponad tymi pier­wszymi paroma zdaniami. Zachowaj porzą­dek natomiast umiar.
  ● nie prze­ska­kuj co mgnienie oka spośród czasu ter­aźniejszego w przy­szły,
  prze­szły bądź odwrot­nie; czasu prze­szłego pożądane byłoby uni­kać, o ile nic bardziej błędnego się
  da, ● kon­sek­went­nie sto­suj liczbę mnogą lub pojedynczą.
  Mów o ludzi­ach, nie o „per­son­elu”. Jeśli znasz czy­jeś imię, użyj go; wcale nie zapom­i­naj zwrócić autora cyto­wa­nego tekstu!
  Nie sto­suj jed­nowyra­zowych nagłów­ków. Ich zwię­złość może stanowić odczy­tana na spo­soby,
  które nawet nie przyjdą Ci na myśl. Mogą oka­zać się też po pro­stu niezrozu­mi­ałe.
  Pamię­taj – W wielu przy­pad­kach wprost przeciwnie nagłówki będą przeczy­tane!
  Muszą ergo znajdować się samo­dzielną częś­cią
  arty­kułu, sug­esty­wną tudzież zrozu­mi­ałą nawet
  bez czy­ta­nia drob­niejszego druku pod spodem spo­dem.

  Zobacz własny arty­kuł o tym gdy two­rzy się chwy­tliwe nagłówki rekla­mowe.
  Nie naduży­waj przy­ja­ciel­s­kich, nie­ofic­jal­nych środ­ków wyrazu.
  Może istnieć to ode­brane jak spo­ufalanie się.
  To, co akcep­towane jest w mowie potocz­nej, abstrahując
  od skle­pem spoży­w­czym czy pubem przypuszczalnie nie
  przys­porzyć Ci popularności. Popraw­iaj gotowy tekst.
  Nie łudź się ani sekundę, iż nie wymaga on tego; daj go do przeczy­ta­nia paru oso­bom spośród polece­niem zna­le­zie­nia podczas gdy naj­wię­cej błę­dów oraz zobacz, co się stanie.

  Tekst posi­ada swoją geo­gra­fię. Ludzie zwra­cają najwięk­szą uwagę na począ­tek i basta – słowa, zda­nia,
  strony, i na lewą punkt programu strony (kie­ru­nek czy­ta­nia!).
  Rozpisany na stro­nie inskrypcja jest jak las – naj­ciem­niejszy w samym środku.
  Warto o tym pamię­tać, poprzednio umie­ści się tam istotne treści.
  Sukces odnosi się, kiedy czytel­nicy mogą przed­staw­ione rozwiąza­nia nawiązać
  aż do sie­bie — nie na pozio­mie teo­rii, jednak rad, wnio­sków, przy­kła­dów
  itd. Sku­piaj się na aspek­cie praktycznym.
  Złam każdą z powyż­szych zasad, jeżeli masz stanowić niezad­owolony
  z Two­jej włas­nej pracy. Wiecej art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: